نویسنده = مهدی عرب‌صالحی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیران ارشد بر حساسیت سرمایه گذاری ـ جریان‌های نقدی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 115-128

مهدی عربصالحی؛ هادی امیری؛ سپیده کاظمی نوری