نویسنده = رضوان حجازی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی مدل سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-94

حمیده اثنی عشری؛ رضوان حجازی؛ ویدا مجتهدزاده