نویسنده = علی ثقفی
تعداد مقالات: 2
1. شیوۀ مدیریت استفاده از استانداردهای حسابداری

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-18

10.22108/far.2016.20612

علی ثقفی؛ مظفر جمالیان پور