نویسنده = مصطفی عرب‌مازار یزدی
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 1-20

علی ثقفی؛ مصطفی عرب‌مازار یزدی