نویسنده = جمال بحری ثالث
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-44

10.22108/far.2018.112473.1300

محمد پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی