نویسنده = مهدی خلیلی
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگویی جهت کمی کردن محتوای اطلاعات با استفاده از تئوری اطلاعات

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 1-18

10.22108/far.2019.116290.1437

مهدی خلیلی؛ محمدعلی آقایی؛ محمدحسین قائمی