تعداد مقالات: 317
4. تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-16

رضوان حجازی؛ سید احمد خلیفه‌سلطانی؛ زرافشان رحمانی


7. مدیریت سود به ‌منظور دستیابی به نقاط مبنا

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-18

سید حسین علوی طبری؛ آمنه باکری


8. متن کامل

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390


9. متن کامل

دوره 4، شماره 1، بهار 1391

final.11


10. متن کامل

دوره 4، شماره 2، پاییز 1391


11. متن کامل

دوره 4، شماره 3، پاییز 1391


12. متن کامل مجله

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391


13. متن کامل مجله

دوره 5، شماره 1، بهار 1392


14. Abstract

دوره 5، شماره 2، تابستان 1392


15. چکیده انگلیسی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392


16. متن کامل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1392


17. متن کامل مجله

دوره 6، شماره 1، بهار 1393


18. متن کامل مجله

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393


19. متن کامل نشریه

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393


20. متن کامل نشریه

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393


24. کیفیت سود و ارزش شرکت: شواهدی از شرکت‌های ایرانی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-18

ایرج نوروش؛ ابوالفضل مومنی یانسری؛ مهدی صفری گرایلی