دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

10.22108/far.2019.116175.1433

محمد نوروزی؛ کاوه آذین فر؛ ابراهیم عباسی؛ ایمان داداشی


2. بررسی تاثیرکیفیت افشای ماهیت کسب و کار و عملکرد مالی شرکت بر قضاوت سرمایه گذاران حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

10.22108/far.2019.115526.1415

زینب رضایی؛ سعید علی احمدی؛ احمد کعب عمیر


3. آزمون ناهنجاری های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22108/far.2019.117062.1465

رحمت ا... نادری بنی؛ مهدی عربصالحی؛ ایرج کاظمی