دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی مدل و ارزیابی نقش تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و هزینه نمایندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1398

10.22108/far.2019.116175.1433

محمد نوروزی؛ کاوه آذین فر؛ ابراهیم عباسی؛ ایمان داداشی


2. آزمون ناهنجاری های حسابداری مدل سه عاملی فاما و فرنچ در سطح شرکت با استفاده از رویکرد بیز سلسله مراتبی و شبیه سازی مونت کارلو زنجیرمارکوفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1398

10.22108/far.2019.117062.1465

رحمت ا... نادری بنی؛ مهدی عربصالحی؛ ایرج کاظمی


4. طراحی الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکت‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1398

10.22108/far.2019.118585.1498

مصطفی عبدی؛ غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده


5. تأثیر سویه‌های رفتاری مدیریت بر درماندگی مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 دی 1398

10.22108/far.2020.119602.1534

مهدیه حیدری فراهانی؛ فرزاد غیور؛ غلامرضا منصورفر


6. تأثیر محافظه کاری شرطی و هزینه نمایندگی بر حساسیت جریان نقد سرمایه‌گذاری با در نظر گرفتن قدرت تخمین مدل‌های آماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1398

10.22108/far.2020.119178.1517

امین حاجیان نژاد؛ سیدرسول حسینی