بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و ریسک شرکت‌ها با تاکید بر اجتناب مالیاتی. (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، کردستان، ایران

2 استاد گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، کردستان، ایران

3 استادیار گروه حسابداری، دانشکده حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، کردستان، ایران

4 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، کردستان، ایران

10.22108/far.2020.117475.1481

چکیده

یکی از مهمترین دغدغه های پیش روی نظام مالیاتی ، موضوع ارتقاء فرهنگ مالیاتی است . در نظام مالیاتی کشور ما ایران فرهنگ پرداخت مالیات به طور داوطلبانه براساس خود اظهاری پایین است ، چرا که سیستم مالیاتی کارساز و موثر نمی باشد شناخت و آگاهی نسبت به فرهنگ مالیاتی حاکم بر جامعه برای سیاستگذاران ، تصمیم گیران و مدیران کشور در امر برنامه ریزی از اهمیت بالایی برخوردار است . بنابراین لازم است عوامل موثر بر فرهنگ مالیاتی و ارتقای آن مورد شناسایی قرار گرفته تا بتوان اقدامات موثری در این مورد انجام داد. لذا با توجه به اهمیت موضوع ، هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه فرهنگ مالیاتی و اجتناب مالیات با ریسک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و دارای روش توصیفی – همبستگی است. داده‌های این تحقیق شامل اطلاعات مالی شرکت های بورسی از سال 1387تا سال 1396می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی فرضیات از مدل پنل دیتا استفاده شده است.نتایج این تحقیق نشان داد بین فرهنگ مالیاتی و نرخ مالیاتی موثر پایین تر، با نوسانات نرخ مالیاتی در آینده و نوسانات قیمت آتی سهام در آینده ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد.از اینرو لازم است توجه جدی تری به مقوله فرهنگ مالیاتی در زمینه مالیات ستانی انجام شود و همچنین وجوه حاصل از فعالیت‌های اجتناب از پرداخت مالیات، در زمینه سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد تا موجب افزایش جریان نقدی مورد انتظار آینده و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه ‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Tax and Risk Taxation of Companies with Emphasis on Tax Avoidance. (Companies Accepted in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

 • ali talaiezadeh 1
 • iraj noravesh 2
 • ata-o-llah moahammadi melgharani 3
 • jalil sahabi 4
1 Ph.D. Candidate of accounting, Faculty of Accounting, Islamic Azad University, Sanandaj, Kurdistan, Iran
2 Professor Department of Accounting, Faculty of Accounting, Islamic Azad University, Sanandaj, Kurdistan, Iran
3 Assistant Professor Department of Accounting, Faculty of Accounting, Islamic Azad University, Sanandaj, Kurdistan, Iran
4 Assistant Professor Department of Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Islamic Azad University, Sanandaj, Kurdistan, Iran
چکیده [English]

One of the most important concerns facing the economic system is God promoting the tax culture. In the tax system of our country can we use our financial resources and be able to voluntarily control our brother, because we have a working immune system and cannot use it and can use it. By providing educational and advertising services, you can promote cultural services and consultancy services. With this in mind, your main goal is to provide you and we can provide you with the Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose and using descriptive-correlation method. The data of this company can provide financial information of stock companies from 2008 to 2017. If so, we can make use of our panel data model, using international law and our proposed prices, using new and priced prices, through price fluctuations. Provide appropriate quotes and bids. So we can seriously take our culture as an assembly and we can use it, we can use it and we can use it, we can try it out in the field of ITARIS capital so that we can paint as a flow.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tax Culture
 • tax evasion
 • Risk
 • data panel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398
 • تاریخ دریافت: 24 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 19 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1398