تحلیل حقوقی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران.

10.22108/far.2020.118787.1509

چکیده

مدیریت سود پدیده‌ای متاثر از عوامل محیطی است که به لحاظ نظری بر اساس تئوری نمایندگی قابل تحلیل است. از منظر حقوقی مسئله نمایندگی در قالب مسئله اصیل – نماینده مطرح می‌شود که می‌تواند وجه اشتراک حسابداری و حقوق باشد. این مسئله زمینه ساز وقوع خطر اخلاقی است. این خطر اخلاقی در رابطه میان مدیر و سهامدار در قالب عدم تقارن اطلاعاتی مطرح می‌شود. توجه به نهاد حقوق مالکیت یکی از روش‌های کنترل خطر اخلاقی است. پژوهش حاضر قصد دارد با بهره جستن از مفاهیم اقتصاد نهادگرا، نهاد حقوق مالکیت و مسئله اصیل – نماینده، تحلیل حقوقی از مدیریت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ارائه نماید. از این رو رابطه میان حقوق مالکیت و اجزاء آن با مدیریت سود در 94 شرکت طی بازه زمانی 1390 – 1396 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش، حفاظت از حقوق مالکیت با مدیریت سود رابطه منفی و معنادار دارد و با تقویت حاکمیت قانون، ثبات سیاسی، کنترل فساد، سهولت دسترسی به وام، تسهیل فرآیند ثبت مالکیت، حفاظت از مالکیت فکری و حفاظت از ثبت اختراع می‌توان انگیزه‌های فرصت طلبانه مدیران و مدیریت سود را کنترل کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Analysis of Earning Management in Tehran Stock Exchange Listed Companies Using GMM Method

نویسنده [English]

  • Tohid Kazemi
Assistant Prof., Faculty of Social Science and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Earning management is influenced with environmental factors that can be theoretically analyzed by agency theory. From a legal perspective, agency dilemma represented with principal – agent problem. It can be in common ground with accounting. This problem causes to the moral hazard that can be raised in the form of information asymmetry via the relationship between manager and shareholders. Property rights protection is a manner to control the moral hazard. The purpose of this study is to examine the legal variables effect on earning management in Tehran Stock Exchange listed companies by utilizing the concepts of institutional economics, property rights institution and principal – agent problem. Therefore, the relationship between property right index and its components with earnings management was investigated. For this purpose, the information of 94 companies was evaluated from 2011 to 2017 with GMM method. According to the results, protection of property rights is significantly reduce earnings management. Furthermore reinforcement of rule of law, political stability, corruption control, access to loan, intellectual property rights protection, patent protection and facilitating property registration process will control the earning management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning Management
  • Property Rights
  • institutional economics
  • Legal Analysis
  • GMM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1398
  • تاریخ دریافت: 28 مرداد 1398
  • تاریخ بازنگری: 19 بهمن 1398
  • تاریخ پذیرش: 07 اسفند 1398