الگویی برای تاثیرابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت براجتناب و فرار مالیاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری , دانشگاه علامه طباطبائی،تهران،ایران

2 دانشیار حسابداری , دانشگاه علامه طباطبائی,تهران ,ایران

3 دانش آموخته دکتری مدیریت مالی , دانشگاه علامه طباطبائی,تهران,ایران

10.22108/far.2020.115572.1417

چکیده

مالیات یکی از موارد مهم منابع درآمدی دولت است که علاوه بر تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت، به توزیع بهتر درآمد و ثروت کمک می‌کند.ترکیب درآمدهای مالیاتی ونیزسهم مالیات از کل درآمدهای عمومی، به علت عوامل اقتصادی و فرهنگی و تاریخی از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است.اجتناب و فرار مالیاتی باعث می شود تا درآمدهای مالیاتی کشورها همواره از آنچه که برآورد شده است کمتر باشد.بنابراین،این موضوع وعوامل موثر برآن و نتایجی که از آن حاصل می‌شود بعنوان یک مسأله و نگرانی در جامعه تلقی می‌شود. جامعه علاقه‌مند است بداند آیا ‌شرکتها و افراد مالیات عادلانه خود را در قبال هزینه‌های اجتماعی که برایشان صرف می‌شود پرداخت می کنند؟هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی براجتناب و فرار مالیاتی است.ابزار مورد استفاده در این پژوهش،‌ پرسش نامه واسناد و مدارک و اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران‌ ونمونه آماری متشکل از164 شرکت پذیرفته شده بورس در بازه زمانی 1383 لغایت 1395 بوده‌ ویافته های پژوهش حاکی از تاثیر معنی‌دار مسئولیت اجتماعی بر اجتناب و فرار مالیاتی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model For Impact Of The Selected Dimensions of Corporate Social Responsibility On Avoidance And Tax Evasion

نویسندگان [English]

  • yahya hasas yeganeh 1
  • ghasem blue 2
  • shahrouz rezaei 3
1 Profesoor of Accounting , Allameh Tabataba’i university,Tehran,Iran
2 Associate Profesoor of Accounting, Allameh Tabataba’i university,Tehran,Iran
3 Phd In Financial Management, Allameh Tabataba’i university,Tehran,Iran
چکیده [English]

Tax is one of the most important sources of government revenue that Provides financial resources needed by the government and helps to better distribute income and wealth.The combination of tax revenues and tax rates from total public revenues differs due to economic, cultural and historical factors from one country to another.Tax avoidance and tax evasion make the tax revenues of countries always lower than estimated.Therefore, This issue and the factors affecting it and its results are considered as a matter of concern in society.The community is interested in knowing corporations pay their fair taxes in return the social costs?
The purpose of this study is to investigate the impact of selected dimensions of social responsibility on on avoidance and tax evasion.The purpose of this reaserch is to study selected dimensions of Social Responsibility Impact on Avoidance and Tax Evasion.The instruments used in this research are documents and financial information of the companies accepted in the Tehran Stock Exchange.The statistical sample consists of 164 companies admitted to the stock exchange during the period from 2004 to 2015.Findings of the research show that social responsibility has a significant effect on Avoidance And Tax Evasion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Responsibility
  • Tax
  • Tax Avoidance
  • tax evasion

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399
  • تاریخ دریافت: 29 بهمن 1397
  • تاریخ بازنگری: 11 دی 1398
  • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1399