نویسنده = رضایی، فرزین
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر چرخه عمر و اندازه، بر اولویت گزینه‌های تأمین مالی برون سازمانی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 95-114

فرزین رضایی؛ خدیجه ثمانی