نویسنده = کامیابی، یحیی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 1-22

10.22108/far.2017.103495.1062

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی