نویسنده = منصوری، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دقت الگوریتم‌های خطی- تکاملی BBO و ICDE و الگوریتم‌های غیرخطی SVR و CART در پیش‌بینی مدیریت سود

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 77-96

10.22108/far.2017.21776

بهزاد کاردان؛ مهدی صالحی؛ بیتا قره خانی؛ مرتضی منصوری