نویسنده = خلیفه‌سلطانی، سید احمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 1-16

رضوان حجازی؛ سید احمد خلیفه‌سلطانی؛ زرافشان رحمانی