نویسنده = محمدآبادی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. رابطه مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 17-32

بیتا مشایخی؛ مهدی محمدآبادی