نویسنده = محمدیان، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر هم‌زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 60-37

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری؛ محمد محمدیان