نویسنده = اعیادی احسن، تامیلا
تعداد مقالات: 1
1. نوسان‌پذیری سود و پیش‌بینی سود

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 74-61

شهناز مشایخ؛ تامیلا اعیادی احسن