نویسنده = رحیم پور، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اثر انگیزه های مدیریتی و اهداف سود بر چسبندگی هزینه

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 41-56

10.22108/far.2017.21774

حمید حقیقت؛ محمد رحیم پور