نویسنده = کاظمی علوم، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 65-84

10.22108/far.2018.110488.1251

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضازاده؛ مهدی کاظمی علوم؛ مصطفی عبدی


2. ویژگی‌های کمیتة حسابرسی و تجدید ارائة صورت‌های مالی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-16

10.22108/far.2017.103506.1063

جواد رضازاده؛ مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم