پژوهش های حسابداری مالی (FAR) - فرایند پذیرش مقالات