نویسنده = J. Babajani
اثر قابلیت اتکای اقلام تعهدی بر بازده سهام

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 83-100

جعفر باباجانی؛ مجید عظیمی یانچشمه


ملاحظه محتوای اطلاعاتی اجزای سود توسط مدیران و سرمایه‌گذاران در پیش‌بینی سود

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 47-66

قاسم بولو؛ جعفر باباجانی؛ مهدی ابراهیمی میمند


رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

دوره 2، شماره 3، مهر 1389، صفحه 65-86

جعفر باباجانی؛ مجید عبدی