تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رضوان حجازی؛ صابر خادمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 1-16

چکیده
    هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و ویژگی‌های شرکتی بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری غربالگری تعداد 92 شرکت ...  بیشتر
مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده‌‌های مقطعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. مطالعه تأثیر ریسک نقدشوندگی و سایر عوامل مؤثر بر بازده‌‌های مقطعی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد سیرانی؛ رضوان حجازی؛ ملیحه کشاورز

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 113-124

چکیده
    در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت رابطه ریسک و بازده، تأثیر ریسک نقدشوندگی و عوامل مؤثر ریسک، شامل: ریسک بازار (ریسک سیستماتیک)، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و همچنین سهام شناور بر ...  بیشتر
تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود
3. تأثیر متغیرهای رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی بر عدم ‌شفافیت سود

رضوان حجازی؛ سید احمد خلیفه‌سلطانی؛ زرافشان رحمانی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1389، ، صفحه 1-16

چکیده
    هدف این پژوهش، آزمون تأثیر عوامل اقتصادی بر کیفیت حسابداری است . عوامل اقتصادی شامل رشد اقتصادی و آزادی اقتصادی است. کیفیت حسابداری به وسیله "عدم‌شفافیت سود" اندازه گیری می‌شود. عدم‌شفافیت سود دارای ...  بیشتر