الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی
1. الگویی برای تأثیر ابعاد منتخب مسئولیت اجتماعی شرکت بر اجتناب و فرار مالیاتی

یحیی حساس یگانه؛ قاسم بولو؛ شهروز رضائی

دوره 11، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.22108/far.2020.115572.1417

چکیده
  مالیات یکی از منابع مهم درآمدی دولت است که علاوه بر تأمین منابع مالی که دولت به آن نیاز دارد، به توزیع بهتر درآمد و ثروت کمک می‌کند. ترکیب درآمدهای مالیاتی و نیز سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی به‌دلیل ...  بیشتر
تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ کیوان شیخی؛ اسماعیل درگاهی؛ سید مهدی پارچینی پارچین

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 16-1

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر میزان جذب بدهی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از تمرکز ...  بیشتر
بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ حمزه دیدار؛ احمد اسکندری

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 1-14

چکیده
  در این پژوهش رابطه بین برخی از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 120شرکت ...  بیشتر
بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
4. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ علیرضا شهریاری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 77-94

چکیده
    در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، ...  بیشتر