نویسنده = ثریا ویسی حصار
تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 67-92

10.22108/far.2022.133883.1892

شکراله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ هاشم نصیری فر


تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت‌ها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 93-114

10.22108/far.2022.133477.1880

محمد علی سهمانی اصل؛ هاشم نصیری‌فر؛ ثریا ویسی حصار


بررسی تأثیر پیچیدگی شرکت بر ارتباط بین توانایی مدیریت و عدم شفافیت اطلاعات

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 83-104

10.22108/far.2021.124385.1654

محمدرضا نیک بخت؛ مهران جهاندوست مرغوب؛ ثریا ویسی حصار