بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرمضان احمدی؛ صابر درسه

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 19-42

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21319

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای راهبری شرکتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. معیارهای بررسی‌شده شامل چهار بعد راهبری شرکتی که عبارت‌اند از ساختار ...  بیشتر
بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطۀ بین محافظه‌کاری حسابداری و خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علی واعظ؛ صابر درسه

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 113-140

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.20617

چکیده
  یافته‌های پژوهش‌های تجربی بیانگر آن است که تخصص حسابرس مستقل در صنعت، موجب بهبود کیفیت حسابرسی می‌شود. هم‌چنین، انتظار می‌رود حسابرسان از طریق نقش اطلاعاتی و راهبریِ خود، با کاهش هزینۀ‌ نمایندگی، ...  بیشتر