تأثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت‌های رشدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. تأثیر اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد عملیاتی بر بازده سهام در شرکت‌های رشدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

علیرضا جرجرزاده؛ زهرا نیکبخت نصرآبادی

دوره 9، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 91-104

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.84998.0

چکیده
  شرکت­های رشدی، بازده سهام توجه به وجوه نقد عملیاتی و سود و بازده سهام در ارزشیابی بازار و انعقاد قراردادها و انتخاب سبد سرمایه‌گذاری، همچنان در ادبیات حسابداری مورد توجه است. شرکت‌های رو به رشد درآمد ...  بیشتر