رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها
رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها

جعفر باباجانی؛ مجید عبدی

دوره 2، شماره 3 ، مهر 1389، ، صفحه 65-86

چکیده
    در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات ارزیابی شده است. این ارزیابی از طریق بررسی رابطه بین برخی از معیارهای مهم حاکمیت شرکتی شامل درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیات مدیره، نقش ترکیبی ...  بیشتر