مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران
1. مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب‌مازار یزدی؛ مظفر جمالیان‌پور

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 45-66

چکیده
    هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت‌های سود و زیان میان‌دوره‌ای با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به این منظور، گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذیرفته‌شده ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
2. بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین مهدوی؛ مظفر جمالیان‌پور

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 89-108

چکیده
    مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 لغایت 1387 می‌پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش‌های ...  بیشتر