مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران
1. مقایسه ریسک سهام رشدی و سهام قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران

داریوش فروغی؛ سعید صمدی؛ قاسم موذنی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 67-88

چکیده
    پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که آیا ریسک سیستماتیک سهام قیمتی در مقایسه با سهام رشدی، دارای ارتباط بیشتری با ریسک سیستماتیک بازار است؟ همچنین، آیا قدرت پیش بینی کنندگی ریسک سیستماتیک ...  بیشتر