تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطۀ جریان نقد آزاد و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران
1. تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطۀ جریان نقد آزاد و همزمانی بازده سهام در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

عبدالرضا تالانه؛ مهدی سجادی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22108/far.2016.21321

چکیده
  این مقاله، به بررسی ‌تأثیر فرصت‌های رشد بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و همزمانی بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا شرکت‌های ...  بیشتر