نویسنده = شکراله خواجوی
تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 67-92

10.22108/far.2022.133883.1892

شکراله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ هاشم نصیری فر


تأثیر مؤلفه‌های قدرت مدیرعامل بر سیاست‌های کاهش مالیات

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 47-70

10.22108/far.2020.119363.1524

هاشم کاویانی فرد؛ شکراله خواجوی؛ فریبرز عوض زاده فتح