نویسنده = محمد حسین ستایش
ارائۀ الگوی بهینۀ مبنای محاسبۀ مالیات

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-18

10.22108/far.2021.125701.1686

منصور بارزمان؛ محمدحسین ستایش


چارچوبی برای کلیات مبانی نظری گزارشگری یکپارچه در ایران

دوره 10، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 85-106

10.22108/far.2018.111288.1272

محمدحسین ستایش *؛ زینب مهتری