نویسنده = امید پورحیدری
اثرات ناخواستۀ تجدیدنظر در استانداردهای حسابداری ایران (در راستای اهداف استانداردها)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 1-24

10.22108/far.2020.120568.1571

سیده معصومه هاشمیان؛ مهدی بهارمقدم؛ امید پورحیدری


بررسی تأثیر حسابداری ذهنی بر رفتار سرمایه‌گذاران از دیدگاه گزارشگری مالی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-22

10.22108/far.2017.103495.1062

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی


پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 33-46

امید پورحیدری؛ مهدی کوپایی حاجی