بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید جبارزاده کنگرلویی؛ یاسر رادی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.110456.1248

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانایی مدیریت و شفافیت شرکتی با تاکید بر ضعف کنترل های داخلی می‌باشد. بدین منظور 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395 انتخاب و جهت اندازه گیری ...  بیشتر
تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران
2. تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران

محمد پورکریم؛ سعید جبارزاده کنگرلویی؛ جمال بحری ثالث؛ حسن قلاوندی

دوره 10، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 21-44

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.112473.1300

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود بر لحن گزارشگری مالی در نظام حسابداری ایران است. لحن توسط نسبت واژه‌های مثبت و منفی که در گزارش‌های مالی سالانه موجود است، مشخص می‌شود. مدیریت نمودن سود با استفاده ...  بیشتر