قابلیت مقایسۀ‌ صورت‌های مالی و مدیریت سود واقعی
1. قابلیت مقایسۀ‌ صورت‌های مالی و مدیریت سود واقعی

زهره حاجیها؛ حسن چناری بوکت

دوره 9، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 33-48

http://dx.doi.org/10.22108/far.2017.103532.1064

چکیده
  هدف این پژوهش مطالعۀ‌ تأثیر قابلیت مقایسۀ‌ صورت‌های مالی با مدیریت سود واقعی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ اوراق بهادار تهران است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از صورت‌های مالی 80 شرکت در دوره‌ ...  بیشتر