بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر شفافیت شرکتی با تاکید بر اثر تعدیل گری ضعف کنترل های داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید جبارزاده کنگرلویی؛ یاسر رادی

دوره 11، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.110456.1248

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه توانایی مدیریت و شفافیت شرکتی با تاکید بر ضعف کنترل های داخلی می‌باشد. بدین منظور 122 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1387 تا 1395 انتخاب و جهت اندازه گیری ...  بیشتر
تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران
2. تأثیر ضعف کنترل‌های داخلی و شکاف سهامداران کنترلی بر کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌های پذیرفته‌‌شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران

رحمان ساعدی؛ محسن دستگیر

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 17-38

http://dx.doi.org/10.22108/far.2018.106912.1147

چکیده
  اهمیت سرمایه‌گذاری برای رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به اندازه‌ای است که از آن را یکی از اهرم‌های قوی برای رسیدن به توسعه می‌دانند؛ بنابراین، ‌توجه‌نکردن به این مقوله، باعث افت اقتصادی و قرارگرفتن ...  بیشتر