الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران
1. الگویی برای پیاده سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران

جعفر باباجانی؛ جواد شکرخواه؛ شهرام ابراهیم پور

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.113866.1338

چکیده
  در طول دهه های اخیر اصلاحات مهمی درحوزه مدیریت عمومی نوین، به ویژه در زمینه پیاده سازی استانداردهای حسابداری، در بخش عمومی بسیاری از کشورها اتفاق افتاده است. همسو با این تحولات ، در ایران نیز پیاده سازی ...  بیشتر