کلیدواژه‌ها = مسئولیت‌پذیری اجتماعی
تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اهرم مالی شرکت‌ها

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 93-114

10.22108/far.2022.133477.1880

محمد علی سهمانی اصل؛ هاشم نصیری‌فر؛ ثریا ویسی حصار


چارچوبی برای رتبه‌بندی افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 103-124

مرتضی کاظم پور؛ محمد کاشانی‌پور؛ حسن یزدی فر؛ علی حمیدی زاده