تحلیل کارایی مدیریت موجودی با تاکید بر ساختار هیئت مدیره: کاربردی از داده‌های تابلویی در شرکت‌های تولیدی
1. تحلیل کارایی مدیریت موجودی با تاکید بر ساختار هیئت مدیره: کاربردی از داده‌های تابلویی در شرکت‌های تولیدی

شهریار زروکی؛ الناز طاهریان

دوره 7، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 87-106

چکیده
  با توجه به اهمیت و نقش ساختار هیئت مدیره بر مدیریت موجودی، هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل اثر دو معیار از ساختار هیئت مدیره، به همراه اثر مالکیت نهادیِ بخش عمومی بر کارایی مدیریت موجودی است. روش پژوهش متکی ...  بیشتر
شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به‌کارگیری مدل لاجیت
2. شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی با به‌کارگیری مدل لاجیت

ناصر ایزدی‌نیا؛ نسرین علینقیان

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1390، ، صفحه 21-38

چکیده
  این پژوهش به دنبال تعیین معیارها و شاخص‌هایی است که توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی را می‌سنجد. پس از بررسی منابع نظری موضوع تعدادی از عوامل که بر سود تقسیمی اثر گذارند، مشخص شدند. بر آن اساس، پنج فرضیه ...  بیشتر