کلیدواژه‌ها = اقلام تعهدی
حساسیت اقلام تعهدی و اجزای آن نسبت به عدم‌تقارن عملیاتی ناشی از تغییرات فروش

دوره 12، شماره 3، آبان 1399، صفحه 63-82

10.22108/far.2020.124906.1672

وحید روح الهی؛ سید عباس هاشمی؛ مریم فرهادی؛ مریم شریف دوست


بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 63-78

غلامرضا کردستانی؛ احمد لطفی