بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شکراله خواجوی؛ مصطفی اعتمادی جوریابی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 1-22

چکیده
    در این تحقیق، با توجه به اهمیت وجود اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی، به بررسی عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی موفق سیستم‌های اطلاعات حسابداری در شرکت‌های‌پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده ...  بیشتر