تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی
1. تتأثیر طیف رقابتی بازار بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی

عبدالله خانی؛ زیبا قجاوند

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1391، ، صفحه 67-88

چکیده
    در این پژوهش تأثیر طیف رقابتی بازار از رقابت ناقص تا رقابت کامل بر رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه سهام عادی مورد آزمون قرار گرفته است. با توجه به معیارهای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر
بررسی ارتباط برخی از مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار
2. بررسی ارتباط برخی از مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی با نقدشوندگی بازار

محمد کاشانی‌پور؛ ساسان مهرانی؛ یوسف پاشانژاد

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 61-76

چکیده
    سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری، بر کمّیت، کیفیت و بموقع بودن اطلاعات افشا شده از سوی راهبران شرکت‌ها اتکا می‌کنند. نحوه برخورد سرمایه‌گذاران با این اطلاعات و تصمیمات آنها، حجم عرضه و تقاضا، یا به ...  بیشتر