بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
1. بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران

یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ یحیی حساس یگانه؛ علیرضا شهریاری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1389، ، صفحه 77-94

چکیده
    در تحقیق حاضر، رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه‌کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق حاضر، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، ...  بیشتر