کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی سهام
تأثیر ساختار سهامداران بر نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت مالی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 67-92

10.22108/far.2022.133883.1892

شکراله خواجوی؛ ثریا ویسی حصار؛ هاشم نصیری فر