مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان
1. مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

میر حافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 21-42

http://dx.doi.org/10.22108/far.2019.112553.1301

چکیده
  گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست، بلکه فرایندی متشکل از چند جزء است که عوامل زیادی می تواند بر آن تاثیر گذاشته و همین‌طور خود نیز بر عوامل مختلفی تاثیر بگذارد. با توجه به اینکه کیفیت گزارشگری مالی ...  بیشتر
کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران
2. کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جز؛ داود محسنی نامقی

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 93-110

چکیده
  این پژوهش، ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی‌ها را با کارایی سرمایه‌گذاری و همچنین تأثیر متقابل این دو بر کارایی سرمایه‌گذاری را مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، از داده‌های 94 شرکت پذیرفته ...  بیشتر
بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران
3. بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

پرویز پیری؛ حمزه دیدار؛ سیما خدایاریگانه

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1393، ، صفحه 99-118

چکیده
  در پژوهش حاضر، تأثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه آماری از جامعه مورد مطالعه در ...  بیشتر
ارزیابی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی
4. ارزیابی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب‌نژاد؛ یداله نوری فرد؛ احمد گودرزی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1392، ، صفحه 73-92

چکیده
    در این مطالعه به بررسی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته می‌شود. افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر افشای متناسب برآوردهای اقلام حسابداری ...  بیشتر
کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری
5. کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری

علی ثقفی؛ مصطفی عرب‌مازار یزدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 1-20

چکیده
  این تحقیق با استفاده از مدل تعدیل شده وردی(2006) به آزمون تجربی رابطه میان کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی پرداخته است. کارایی سرمایه‌گذاری به صورت مفهومی، به معنی پذیرش پروژه‌هایی با ارزش ...  بیشتر
بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
6. بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین مهدوی؛ مظفر جمالیان‌پور

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 89-108

چکیده
    مقاله حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی 276 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1378 لغایت 1387 می‌پردازد. از اختلاف زمانی میان تاریخ پایان سال مالی و تاریخ ارائه گزارش‌های ...  بیشتر