کلیدواژه‌ها = کیفیت گزارشگری مالی
مدل جامع عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران به روش نظریه‌پردازی زمینه بنیان

دوره 10، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 21-42

10.22108/far.2019.112553.1301

میر حافظ امیرآزاد؛ رسول برادران حسن‌زاده؛ احمد محمدی؛ هوشنگ تقی زاده


کیفیت گزارشگری مالی، سررسید بدهی و کارایی سرمایه‌گذاری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 93-110

غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جز؛ داود محسنی نامقی


ارزیابی تأثیر افشای رویه‌های حسابداری انتقادی بر معیارهای ارزیابی عملکرد و کیفیت گزارشگری مالی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 73-92

فریدون رهنمای رودپشتی؛ احمد یعقوب‌نژاد؛ یداله نوری فرد؛ احمد گودرزی


کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 4، اسفند 1389، صفحه 1-20

علی ثقفی؛ مصطفی عرب‌مازار یزدی