مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران
1. مقایسه محتوای اطلاعاتی و سودمندی صورت سود و زیان میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب‌مازار یزدی؛ مظفر جمالیان‌پور

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1389، ، صفحه 45-66

چکیده
    هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی محتوای اطلاعاتی صورت‌های سود و زیان میان‌دوره‌ای با توجه به اهداف مندرج در استاندارد شماره 22 است. به این منظور، گزارش‌های مالی میان‌دوره‌ای 3، 6 و 9 ماهه، 318 شرکت پذیرفته‌شده ...  بیشتر