کلیدواژه‌ها = ساختار مالکیت
بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود

دوره 3، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 93-106

سهراب اُستا