بررسی تأثیر سهام شناور آزاد بر شاخص‌های نقدشوندگی در بورس تهران
1. بررسی تأثیر سهام شناور آزاد بر شاخص‌های نقدشوندگی در بورس تهران

ابراهیم عباسی؛ وحید مارزلو

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1390، ، صفحه 147-161

چکیده
    هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر درصد سهام شناور آزاد بر شاخص ‌ های نقدشوندگی است. داده ‌ های سه ماهه از درصد سهام شناور آزاد و شاخص ‌ های نقدشوندگی 102شرکت از 18صنعت برای سال ‌ های 87-1383 جمع آوری شدند. ...  بیشتر