کلیدواژه‌ها = عملکرد شرکت
تأثیر استقلال هیئت‌مدیره بر سود خالص و جریان‌های نقد عملیاتی: ترکیب دیدگاههای اقتصادی و روانشناختی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 39-58

10.22108/far.2020.122233.1615

حجت اله آتشی گلستانی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ محمدرضا شورورزی؛ علی‌رضا مهرآذین